Screen Shots

Piano Booster main screen - Linux
Piano Booster main screen - Linux

Piano Booster main screen - Windows
Piano Booster main screen - Windows

Piano Booster annotated screen shot
Piano Booster annotated screen shot

Piano Booster timing markers
Piano Booster timing markers

Piano Keyboard Setup Dialog
Piano Keyboard Setup Dialog

MIDI Setup Dialog
MIDI Setup Dialog